Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Distribuční centrumdesign   
design

Referenční příběh Brilum

Společnost Brilum.CZ s.r.o., součást mezinárodní společnosti Brilux, se zabývá skladováním a distribucí osvětlovací techniky, kterou distribuuje subjektům z oblasti stavebnictví, nábytkářského a technického průmyslu. Účastní se architektonických projektů a všech významnějších veletrhů zabývajících se osvětlením. Distribuční centrum pro Českou republiku je v Brně-Modřicích. Společnost se rozhodla zefektivnit a zproduktivnit systém řízení zboží (materiálového toku) v distribučních skladech. Společnost Brilum.CZ využívá informační systém ABRA G3. Pro řízení logistických procesů jsou moduly skladů modifikovány tak, aby v maximální míře podporovaly vysoce efektivní metody řízení skladových pohybů vycházejících ze zákaznických i dodavatelských objednávek. Samotný proces skladování je řízen na úroveň lokací. V informačním systému je tak stále k dispozici aktuální stav skladu, a to včetně lokace konkrétní položky. Strategií společnosti Brilum.CZ je optimalizace skladování při udržení přesnosti dodávek a rychlosti vybavení zákazníka, a to při extrémně vysoké obrátce skladu.

Hlavní důvody potřeby změn

Přestože metody řízení logistických procesů ve společnosti jsou na špičkové úrovni, další zefektivnění a zpřesnění práce bylo omezeno přirozenou chybovostí obsluhy. Cílem společnosti byl proto návrh automatizace skladových procesů, tak aby bylo dosaženo:

  • zvýšení produktivity práce a úspory nákladů,
  • odstranění ruční práce s papírovými podklady,
  • zajištění jednoznačnosti a adresnosti jednotlivých skladových pohybů,
  • zabránění chybám obsluhy, především záměnám zboží,
  • zkrácení doby provádění jednotlivých fyzických operací ve skladě.

Implementace a použití řešení

Dodavatel řešení vzešel z výběrového řízení, mezi jehož kritéria patřila především cena, kvalita a schopnost komunikace se stávajícím systémem společnosti Brilum.CZ, využití lokací na skladech a co největší možná automatizace procesů. Výsledkem z výběru deseti oslovených společností byla volba brněnské společnosti FASK, spol. s r.o. Implementace systému řízení polohovaného skladu byla řízena metodikou společnosti FASK. Zahrnovala jak část realizace sběru dat pomocí mobilních terminálů, tak koordinaci činností dodavatele informačního systému a pracovníků logistiky. Před započetím realizace byla zpracována „Prováděcí analýza“, která specifikovala všechny procesy a jejich vazby včetně časového plánu. Analýza byla realizována za jeden a půl měsíce a definovala nejen zadané cíle, ale i vizi společnosti v střednědobém horizontu.

Výsledkem analýzy bylo rozhodnutí využít mobilních terminálů Motorola MC3090 v provedení s WiFi komunikací a projektu MST_W s integrací do skladových pohybů ABRA G3. Zadávání práce pro skladníky je řízeno přímo z ABRA G3. Samotné procesy podporující a řídící práci skladníka jsou optimalizovány tak, aby byl neustále informován o nových zadáních včetně priorit, a to bez nutnosti opustit prostor skladu. Skladník je vybaven daty v terminálu s požadavkem, které položky zakázky a s využitím kterých lokacích má realizovat. Zpracování dat realizovaných skladníkem je provedeno v informačním systému ABRA G3, a to automaticky, nebo operátorem podle typu zpracovávaného procesu.

Následovala realizace všech klíčových procesů, a to příjem s polohováním, příprava výdeje na objednávku a tisk balíkových průvodek, závoz vlastními vozidly, dopravní službou a osobní odběry.

Dosažené přínosy nasazení automatizace skladových procesů v Brilum.CZ:

- úspora času skladníků o 10 až 50 % dle typu procesu - snížení počtu pracovníků skladu ze sedmi na pět

- snížení nutné znalosti sortimentu koncovým skladníkem a tím i kvalifikačních nároků

- zvýšení pružnosti pracovní síly (doba zaškolení do plného pracovního tempa je po zavedení jeden týden)

- snížení chybovosti (v roce 2008 bez mobilních terminálů byl průměr 1,900, v roce 2009 po zavedení mobilních terminálů je průměr 0,444 včetně záměn zaviněných špatným označením dodavatelem – chybný čárový kód položky)

- jednoznačná adresnost všech operací (přiřazení každé položky konkrétnímu skladníkovi)

- úspora ztrátových časů (komunikace je v režimu on-line přímo do skladu)

Vyhodnocení projektu

Jednoznačným přínosem projektu zavedení systému řízení skladového toku s využitím mobilních terminálů je úspora času skladníků o deset až padesát procent dle typu procesu. Přestože v průběhu implementace došlo k dodatečnému požadavku Brilum.CZ na sloučení původně dvou procesů, dodavatelé tuto změnu akceptovali a úspěšně realizovali. Dodatečně se tím zvýšila efektivnost práce skladníků a tím i úspora nákladů pro společnost. Doba implementace včetně změnového řízení z titulu úpravy projektu byla dva měsíce.

Stručný popis funkcionality jednotlivých procesů:

Příjem s polohováním

Proces vychystání polohované příjemky v informačním systému ABRA G3 byl doplněn o funkci uvolňující data pro terminály. Tato funkce zajišťuje řízení požadavku na příjem do dodávkových cyklů odpovídajících požadavku na kontrolu příjemky pracovníkem příjmu a zavedení do lokací (v minulosti tisková sestava). Zaskladňování je realizováno tak, že ho provádí současně více skladníků (terminálů). Jeden nebo více skladníků bere zboží, identifikuje položku příjmu načtením čárového kódu položky. Následně zakládá zboží do pozic. Lokaci určuje sejmutím čárového kódu z regálu. Vkládá množství položky z klávesnice a pokračuje další položkou. Po ukončení práce odesílá data na server. Takto uložená data se v informačním systému ABRA G3 převedou oprávněnou osobou jako „Převodka“ na polohovaný sklad 301 s tím, že data z více terminálů se zpracovávají do jednoho dokladu. Rozdílové položky oproti avízu dodavatele jsou automatizovaně převedeny na sklad reklamací k dalšímu vyřízení obchodním oddělením. O stavu zpracování celkového příjmu je obsluha informována on-line informacemi z informačního systému.

Příprava výdeje podle objednávky

V informačním systému je připraven polohovaný doklad s vazbou na odběratelskou zakázku a uvolněn pro zpracování v mobilním terminálu. Proces uvolnění řídí vedoucí skladu s možností stanovení priorit. Skladník si vybere požadavek na výdej a načte jej do mobilního terminálu. Proces v mobilním terminálu je řízen softwarem MST_W a algoritmus je rozdělen na „Vršek“ a „Spodek“. Jako prioritní je vybavován prostor spodních buněk regálového systému. V druhém kole horní buňky. Před dokončením přípravy výdeje je skladník vyzván softwarem terminálu k vložení typu balení a počtu balíků, v nichž bude výdejka zabalena. Metodika postupného zpracování výdeje je plně převzata z metodiky společnosti Brilum.CZ a jejím autorem je ředitel logistiky společnosti Brilum.CZ, pan Michal Maláč.

Tisk balíkových průvodek

Z dat připravených mobilním terminálem jsou bezobslužně vytištěny balíkové průvodky. Zboží současně s průvodkami je připraveno pro balení a následný rozvoz.

Závoz vlastními vozidly, dopravní službou a osobní odběry

Zakázky nabalené „Přípravou výdeje“ a vybavené „Balíkovými průvodkami“ jsou shromážděny v prostoru expedice. Samotná expedice je rozdělena na algoritmus „Závoz“, „Výdej dopravní službě“ a „Osobní odběr“. Do mobilního terminálu jsou nahrána data o připravených zakázkách k expedici a požadované počty identifikátory balíkových průvodek každé zakázce. Skladník pomocí mobilního terminálu snímá čísla balíků. V případě „Závoz“ software navrhuje i optimální pořadí, v němž mají být balíky naloženy do vozidla. Algoritmy optimalizace jsou součástí funkcí informačního systému ABRA G3. O odeslání zboží je veden záznam s vazbou na přepravní službu nebo na identifikaci vlastního vozidla zajišťujícího rozvoz.

Pro rozborový systém jsou využity jak standardní reporty ABRA G3, tak modifikované reporty. Dále je využit rozborový systém IT-Explorer, který umožňuje velmi pružné úpravy rozborů a jejich modifikace, jak ze stávající datové struktury, tak z externích databází.

Technická data projektu

Informační systém: ABRA G3

Systém sběru dat: MST_W

Rozborový systém: ABRA G3 a IT-Explorer

Databáze: FireBird

Hardware mobilních terminálů: Motorola MC3090

Hardware tisků: Zebra TLP2244Z

Platforma spojení: WiFi 2.4GHz

 

Firma FASK, spol. s.r.o. spolupracuje s celou řadou informačních systémů a poskytuje i řešení podobné, které je v referenčnímu příběhu výše.

design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]